ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Το πρόγραµµα πωλήσεων
Ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη του προγράµµατος πωλήσεων
Ανάλυση της δραστηριότητας πωλήσεων
Οι προβλέψεις των πωλήσεων
Οι κύκλοι πωλήσεων
Οι περιοχές πωλήσεων
Πώς θα σχεδιάσετε το πρόγραµµα επισκέψεων των πωλητών σας
Πώς θα προσδιορίσετε το σωστό αριθµό πωλήσεων
Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
Οι θεωρίες συµπεριφοράς του καταναλωτή
Η οικονοµική προσέγγιση
Η ψυχολογική προσέγγιση
Η θεωρία της µάθησης
Η θεωρία της προσωπικής αντίληψης
Η ψυχαναλυτική θεωρία
Τα κίνητρα της ανθρώπινης συµπεριφοράς
Οι ανθρώπινες ανάγκες
Οι επιθυµίες και οι απαιτήσεις
Τα µέσα ικανοποίησης των αναγκών, επιθυµιών και απαιτήσεων
Η διαδικασία λήψης αποφάσεων για την αγορά καταναλωτικών προϊόντων ή προσωπι-
κών υπηρεσιών
Η αναγνώριση της ανάγκης
Απόφαση αγοράς
Αξιολόγηση των αποτελεσµάτων
Κατηγορίες αγοραστών